/Files/images/4.jpg

Дошкільне дитинство – це короткий, але важливий період становлення особистості. У ці роки дитина набуває початкові знання про навколишнє життя, у неї починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, складається характер.

Основний вид діяльності дітей дошкільного віку - гра, в процесі якої розвиваються духовні та фізичні сили дитини, її увага, пам'ять, уява, дисциплінованість, спритність. Крім того, гра - це своєрідний, властивий дошкільного віку спосіб засвоєння суспільного досвіду. У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку. Цим пояснюються величезні виховні можливості гри, яку психологи вважають провідною діяльністю дошкільника.
Освітні завдання ігрової діяльності дошкільника відповідно до Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»:

- забезпечувати розвиток вільної самостійної ігрової діяльності дітей;

- формувати стійкий інтерес до пізнання навколишнього світу і себе в ньому;

- залучати дітей до участі в різних видах ігор (творчі – сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані; ігри з правилами – дидактичні, рухливі, інтелектуальні; народні), навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями;

- допомагати дітям орієнтуватися у виборі зручного часу та місця для гри, способах організації ігрової обстановки; залучати їх до підготовки та виготовлення атрибутів, декорацій, ігрових моделей та фонів тощо;

- реалізовувати потребу дітей в активних ігрових діях, використанні іграшок та їх замінників, виконанні різноманітних ролей, самостійному вигадуванні сюжетів, зображенні казкових та реальних героїв, використанні словесних та образних виразних засобів (міміки, жестів, поз, ходи) тощо;

- забезпечувати задоволення ігрових уподобань кожної дитини, враховувати їх під час розподілу ігрових ролей та у ході виконання ігрових завдань;

- сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами; спонукати до обміну думками, оцінювання себе й інших, висловлювання власних суджень стосовно перебігу й підсумків гри;

- формувати навички спільних дій між дітьми, уміння домовлятися про задум, підбирати іграшки й атрибути, розподіляти ролі, узгоджувати дії, разом приймати рішення, діяти при потребі як команда та ін.;

- розвивати пізнавальні психічні процеси ( творчу уяву, сприймання, пам’ять, увагу, мислення), заохочувати до активного мовленнєвого спілкування;

- стимулювати розвиток творчих здібностей, розвивати самостійність, ініціативність, організованість, заохочувати до імпровізації;

- виховувати моральні якості особистості (доброту, чуйність, товариськість, взаємодопомогу, толерантність, чесність, справедливість) та вольові риси характеру (наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність) тощо.

Сюжетно-рольові ігри

- сприяти урізноманітненню тематики сюжетно-рольових ігор, підтримувати спільне творче розгортання ігор за сюжетами, які ґрунтуються на життєвому досвіді дітей та їхніх уявленнях про довкілля;

- залучати до опанування різними способами рольової поведінки; удосконалювати вміння встановлювати множинні рольові зв'язки, переходити від однієї ролі до іншої;

- залучати до самостійного створення задуму, розгортання сюжета, розподілу та виконання взятих на себе ролей, ігрових дій, регулювання ігрових та реальних міжособистісних стосунків, аналізу досягнутих результатів тощо;

- активізувати дитячу уяву і стимулювати творчість шляхом включення в один сюжет реальних і вигаданих персонажів, зміни знайомої сюжетної лінії на нову, розширення діапазону ролей, збільшення кількості учасників тощо.

Орієнтовний перелік ігор:

«Сім’я», «День народження», «Магазин», «Будинок моди», «Салон краси», «Автомайстерня», «Пілоти», «Машиністи потягу», «Пошта», «Школа», «Будівельники», «Пожежники», «Лікарня», «Аптека», «Бібліотека», «Телебачення», «Кінотеатр», «Кіностудія», «Дослідники космосу», «Дослідники підводних світів», «Астрономи» та ін.

Конструкторсько-будівельні ігри

- стимулювати інтерес і бажання до відображення широкого кола об’єктів навколишньої дійсності, використовуючи при цьому попередньо набутий досвід конструктивно-будівельної діяльності з різними конструкторами, природним та штучним матеріалом;

- розвивати конструктивні здібності (вміння планомірно розглядати предмети і споруди, виокремлюючи основні складові конструкції, їх співвідношення за розмірами, формами, розташуванням; створювати власні роботи за зразком, умовою, задумом, план-схемою; добирати необхідний матеріал, деталі; використовувати різні способи створення будівлі та елементи оздоблення);

- сприяти розвитку мислення, уяви, мовлення, просторового уявлення, сенсорних та моторних навичок;

- привчати дітей діяти послідовно, злагоджено з іншими учасниками, аналізувати результати власної та спільної діяльності.

Орієнтовний перелік ігор:

«Будуємо міст», «Багатоповерхові новобудови», «Казковий будинок», «Річковий порт», «Аеропорт», «Космодром», «Трек для мотогонок», «Залізниця», «Вокзал», «Зоопарк», «Ферма», «Ігровий майданчик», «Мийка для авто», «Фабрика меблів», «Дитячий садок майбутнього», «Місто мрій», «Наша вулиця», «Палац казок», «Котеджне містечко», спорудження різних конструкцій із природних матеріалів (снігу, піску, каміння) тощо.

Театралізовані ігри

- заохочувати дітей до розігрування відомих і нових сюжетів за змістом і мотивами літературних творів, в тому числі казок та інших жанрів усної народної творчості;

- ознайомлювати з різними видами театру (театр образних іграшок, театр-рукавичка, пальчиковий, тіньовий, маріонетковий, телетеатр, театр на фланелеграфі, театр бі-ба-бо, театр магнітних іграшок тощо) та властивими їм способами відтворення образів і подій конкретного художнього твору;

- удосконалювати вміння розігрувати постановки, вчити емоційно та інтонаційно виразно характеризувати персонажів, відображати їхні рольові дії і взаємини, виявляти власне ставлення до них та їхніх вчинків,

- підтримувати своєрідність відтворення кожною дитиною різноманітних імітаційних рухів та емоційних станів персонажів;

- розвивати відповідальне ставлення до самостійного добору і створення необхідної атрибутики, оформлення імпровізованої сцени або розміщення декорацій, реквізиту;

- стимулювати розвиток дитячої творчості, формувати художньо-естетичні смаки та уподобання.

Орієнтовний перелік ігор:

«Ходить гарбуз по городу», «У зимовому лісі», «Колобок», «Рукавичка», «Кіт, цап та баран», «Котик і півник», «Лебідь, щука і рак», «Пан Коцький», «Муха-Цокотуха», «Кицин дім», «Школа світлофора Моргайка» та ін.

Дидактичні ігри

- сприяти прояву пізнавальної активності, розвитку сприймання (через дію різних аналізаторів – зорового, слухового, смакового, тактильного), логічного мислення, активного мовлення, пам’яті, уваги;

- спонукати до узагальнення і закріплення в ході гри набутих дітьми уявлень про явища і об’єкти довкілля;

- викликати інтерес до різних видів дидактичних ігор (словесних, музичних, настільно-друкованих, з іграшками і предметами), вчити виділяти їх з-поміж інших ігор, особливу увагу звертати на наявність правил і певних дій, які є обов’язковими для виконання усіма учасниками гри;

- розвивати вміння із організації гри (зібратися для гри, обрати ведучого, розподілити ігрові обов’язки між гравцями, контролювати й оцінювати власні дії та дії інших);

- спонукати до придумування варіантів проведення гри, творчого та самостійного вирішення ігрового завдання;

- виховувати прагнення до якісного виконання правил та отримання позитивного результату гри.

Орієнтовний перелік ігор:

«Чарівний мішечок», «Коли це буває?», «Їстівне – неїстівне», «Що змінилося?», «Пори року», «Добери пару», «Уважним будь!», «Хто більше запам’ятає?» , «Котрий по порядку», «Дні тижня», «Геометрична мозаїка», «Знайди за описом», «Визнач напрямок», «Потрібно – не потрібно», «Де що росте?», «Скажи навпаки», «Впізнай за описом», «Хто де живе?», «Кому що потрібно для роботи?», «Магазин», «Виправ помилку» тощо.

Рухливі ігри

- забезпечувати потребу дитини в достатній руховій активності;

- сприяти розвитку основних рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, метання, кидання), рівноваги, окоміру та інших фізичних якостей, удосконаленню рухових навичок та вмінь;

- вчити дотримуватися відповідних правил, запам’ятовувати і точно відтворювати хід рухливої гри, її текст (за наявності);

- розвивати здатність до відтворення знайомих рухів у різних ігрових ситуаціях, заохочувати до імпровізації та придумування нових варіантів гри;

- спонукати до самостійності у підготовці місця для гри, ігрового обладнання, інвентарю, атрибутів, при зборі на гру, розподілі ігрових ролей, поділі на команди;

- виховувати почуття колективізму, товариськості, справедливості при владнанні конфліктних ситуацій, підведенні підсумків і визначенні переможців; заохочувати до прояву позитивних емоцій (радості від спільної перемоги, успіхів товаришів і суперників по грі, задоволення від самого процесу гри разом із друзями).

Інтелектуальні ігри

- викликати інтерес до вирішення проблемних та логічних завдань;

- удосконалювати основні мислительні операції (синтез, аналіз, узагальнення, абстрагування);

- сприяти прояву яскравих інтелектуальних емоцій (здивування, сумніву, впевненості, здогадки, радості відкриття та успіху);

- розвивати винахідливість, допитливість, наполегливість та здатність самостійно розмірковувати і знаходити розв’язання.

Орієнтовний перелік ігор:

кросворди, ребуси, загадки, метаграми, анаграми, шаради, чайнворди, шашки, шахи, «Танграм», «Чарівні палички», п’ятнашки, «кубик Рубіка», диво-змійка, головоломки, лабіринти, комп’ютерні ігри та ін.

Народні ігри

- формувати уявлення про різні види народних ігор (забави, рухливі, дидактичні);

- ознайомлювати із характерними особливостями народних ігор свого та інших регіонів України, їх правилами, основними сюжетами, ігровими діями;

- вправляти у гармонійному поєднанні словесних фраз, мелодії, танцювальних рухів, елементів драматичної дії іграх-хороводах та інших іграх сезонно-обрядового, соціально-побутового характеру;

- привчати до широкого використання у самостійній ігровій діяльності малих ігрових фольклорних жанрів (закличок і зазивалок, примовлянок, лічилок, мирилок), народної іграшки;

- розвивати почуття гумору, здорової змагальності, уміння розуміти виховну цінність народної гри;

- виховувати інтерес до пізнання культурної спадщини рідного народу.

Орієнтовний перелік ігор:

«Сміх», «Грицю, Грицю, до роботи», «Подоляночка», «Дід Панас», «Пень», «Жали, жали женчики», «Котилася торба», «Вийди, вийди, Іванко», «Міцний горішок», «Хватай за чуба», «Горить, палає», «Безкінечна гра», «Визволай», «Як у наших, у воріт», народні загадки, небилиці тощо.

Поради батькам:


- обирайте іграшки та ігри, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам та є безпечними для життя і здоров’я ваших дітей;
- купуйте ті ігри та іграшки, які є педагогічно цінними у даному віці;
- оберігайте дітей від ігор та іграшок, пов’язаних із проявами агресії, жорстокості, цинічного ставлення до загальнолюдських цінностей;
- спонукайте дитину до вияву самостійності у доборі ігор та іграшок, поважайте її вибір;
- створіть для дитини власний ігровий осередок, в якому б знайшлося місце для різних видів ігор та іграшок, в тому числі і народних; привчайте підтримувати в ньому порядок;
- виділяйте більше часу на спільні з дитиною ігри, не бійтеся на деякий час повернутися у дитинство;
- розширюйте уявлення дитини про навколишній світ (спостерігайте за явищами та предметами; відвідуйте музеї, театри, установи громадського користування; знайомтеся з різними професіями та ін.), заохочуйте до відображення побаченого в іграх;
- виготовляйте власноручно разом з дітьми ігри та іграшки, пропонуйте їх для ігор;
- цікавтеся досвідом інших батьків щодо виготовлення іграшок власними руками, використовуйте цей досвід у сімейному бутті;
- розповідайте про свої улюблені в дитинстві ігри й іграшки; при можливості познайомте з іграшками, що існували багато часів тому; з цією метою відвідуйте Державний музей іграшки у Києві, місцеві краєзнавчі музеї, виставки народного мистецтва;
- читайте та обговорюйте сюжети казок, характери героїв, навчайте дітей творчо відображати реальні життєві та казкові ситуації;
- влаштовуйте вдома театральні вистави за змістом прочитаного, побаченого або вигаданого сюжету;
- вчіть дитину гратися з іншими дітьми, встановлювати дружні стосунки, дотримуватися правил, поважати партнерів по грі тощо;
- відвідуйте всією родиною дитячі ігрові центри, частіше грайте разом у спортивні ігри на свіжому повітрі, організовуйте ігри з дітьми та дорослими під час родинних, дитячих свят.

Показники сформованості ігрових умінь

Ø виявляє інтерес до ігрової діяльності, радіє можливості грати;

Ø орієнтується у різних видах ігор (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані, дидактичні, рухливі, інтелектуальні, народні), знає їх характерні особливості, із задоволенням грає в них;

Ø відтворює свої уявлення про навколишній світ та ставлення до подій, людей, предметів і явищ у різних іграх; творчо відображає в них діяльність та взаємини дорослих, реальні та уявні події;

Ø здатна урізноманітнювати ігровий сюжет (відображати в ньому події з особистого життя, життя людей з найближчого оточення, суспільні події);

Ø вносити зміни у перебіг вже знайомої гри з правилами (ускладнення, варіації основних дій і правил, збільшення або зменшення кількості учасників, заміна ігрової атрибутики);

Ø виявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове се­ре­довище для реалізації ігрових задумів;

Ø використовує в іграх різноманітні іграшки, предмети-замінники, атрибути, різні матеріали відповідно до призначення, змісту; виготовляє при потребі їх власноруч, проявляє винахідливість та практичність;

Ø передає особливості взятої на себе ролі, добре типізує та індивідуалізує, використовуючи при цьому різні засоби виразності; приймає ігрові правила і дотримується їх;

Ø із задоволенням грається разом з дітьми або дорослими, вміє налагоджувати партнерські стосунки, виявляє товариськість, толерантність, рахується з думкою інших; радіє спільному успіху; дотримується норм та етикету спілкування;

Ø має власні ігрові уподобання, значний перелік найулюбленіших сюжетів, тем ігор та коло постійних товаришів-спільників по грі.

Кiлькiсть переглядiв: 568

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.